Циклова комісія  природничо-наукових дисциплін

Голова комісії:  

Бурико О.М. – спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, викладач анатомії людини і фізіології

 

 

 

 

 

 

 

 

Склад комісії:

1. Каток Т.І. – спеціаліст, викладач соціальної медицини та організації охорони здоров’я.

2. Гудлевський П.С. – спеціаліст ІІ категорії, викладач основ латинської мови з медичною термінологією.

3. Кущ Ф. В. – спеціаліст, викладач патоморфології, патофізіології. (портфоліо)

4. Самусенко Т.Ю. – спеціаліст І категорії, викладач медичної хімі.

5. Демиденко В.І. – спеціаліст І категорії, викладач мікробіології та основ екології і профілактичної медицини.

 

Основні напрями роботи:

1. Формувати висококваліфікованого молодшого спеціаліста з високим рівнем загальнолюдської культури, толерантності, громадської свідомості.

2. Забезпечити запровадження новітніх технологій навчання та форм організації навчального процесу, які максимально відповідають вимогам сьогодення.

3. Продовжити роботу по залученню педагогів до перспективних моделей педагогічного досвіду, формування нового педагогічного мислення, прагнення до постійного оновлення знань і творчого пошуку, зорієнтованого на особистість студента.

4. Розширити спектр видавничої продукції викладачами комісії з метою популяризації навчально-методичних досягнень та обміну досвідом.

      Циклова комісія здійснює розробку та втілення в життя заходів, щодо наукової організації навчального процесу, спрямованих на поліпшення якості знань студентів, ознайомлення з методами викладання окремих навчальних дисциплін, проведення теоретичних і практичних занять.

Методична проблема комісії: «Застосування інноваційних технологій навчання, необхідних для формування системи компетенцій молодшого спеціаліста в процесі вивчення науково-природничих дисциплін»

Досягнення цієї мети циклова комісія здійснює шляхом:

 • навчальної роботи, спрямованої на вдосконалення змісту освіти та навчання й виховання студентів;
 • методичної роботи кожного викладача – члена комісії;
 • підвищення кваліфікаційного рівня викладачів; вивчення, узагальнення і розповсюдження кращого педагогічного досвіду та застосування нових освітніх технологій;
 • удосконалення навчально-матеріальної бази та розробки методичних рекомендацій  з використання наочних посібників та технічних засобів у навчально-виховному процесі;
 • організація самостійної роботи студентів тощо.

Зростання ролі особистості як професіонала й громадянина в незалежній Україні потребує прогресивних підходів не тільки до навчання, а й позааудиторного виховання.

Сучасні ринкові відносини вимагають підготовки фахівців з новим типом мислення, сучасними уявленнями про ділові стосунки, вмінням проявити психологічну стійкість в умовах жорсткої конкурентності.

Використання інноваційних педагогічних технологій дає можливість суттєво покращити мотивацію студентів до навчального процесу, у них формується зацікавленість та потреба здобувати знання, а це, в свою чергу, забезпечує підвищення ефективності навчання, гарантує досягнення запланованих результатів.

Основні напрямки роботи циклової комісії: навчально-виховний та науково-методичний.

Поліпшенню навчання і підвищенню рівня та якості знань сприяє творче застосування різноманітних методів і прийомів роботи зі студентами.

Викладачами циклової комісії постійно ведеться творчий пошук нетрадиційних форм і методів організації аудиторної та позааудиторної роботи. Результатом такого пошуку є чітко сплановані та якісно підготовлені і проведені відкриті теоретичні та практичні заняття.

Це забезпечує належні умови для виявлення і розвитку творчої активності студентів, формування у них наукового світогляду, підвищенню інтересу до навчання. В свою чергу, така робота дає можливість узагальнити і поширити педагогічний досвід викладачів.

Найкращі методичні розробки, створені викладачами циклової комісії:

 • Інтегроване заняття з фізіології та фармакології на тему:

«Засоби, що впливають на еферентну систему»- викладачі Гудлевський П.С. та Бурико О.М.

 • Інтегроване заняття з  основ екології та медичної хімії  на тему: “Дезінфекція та стерилізація» – викладачі Демиденко В.І. та Самусенко Т.Ю.
 • Практичне заняття з соціальної  медицини на тему: «Показники захворюваності та інвалідності»-       Каток Т.І.

Кращому засвоєнню навчального матеріалу та перевірки знань студентів допомагають створені:

 • Комп’ютерні тестові завдання для проведення поточного та підсумкового контролю знань з фізіології;
 • Електронний збірник тестів та німих таблиць-малюнків з анатомії людини.

Поглибити та розширити здобуті студентами знання дають можливість, розроблені викладачами циклової комісії, довідники, словники та щоденники:

 • Словник латинських термінів для лексичного мінімуму– Гудлевський П.С.
 • Щоденник для проведення практичних занять з фізіології – Бурико О.М.

Розширити і поглибити здобуті студентами знання дозволяють підготовлені і проведені викладачами циклу науково-теоретичні конференції та інші заходи:

 • Конкурс з анатомії  «Пізнай себе» – Бурико О.М.
 • Круглий стіл «Хвороби ХХІ століття» – Каток Т.І.
 • Конкурс знавців лікарських рослин «Цілюща сила рідної землі».– Гудлевський П.С.
 • Актуальне інтерв’ю «Токсичні речовини навколо нас»- Самусенко Т.Ю.
 • Виховний захід до Міжнародного дня нирок «Чудові квасолинки» – Бурико О.М.

Викладацький колектив циклової комісії природничо-наукової підготовки активно працює у напрямку впровадження новітніх педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій в навчальний процес. Для досягнення цієї мети викладачі використовують в навчальному процесі електронні посібники та віртуальні лабораторії:

 • Аудіо-відео уроки – анатомія і фізіологія;
 • Електронні посібники – патоморфологія і патофізіологі;
 • Атлас з анатомії 3D – анатомія людини;
 • Віртуальна лабораторія – фізіологія;
 • Мультимедійні презентації – анатомія,фізіологія, патоморфологія та патофізіологія.

Викладачами циклової комісії належна увага приділяється роботі предметних гуртків та залученню студентів до науково-дослідницької роботи. Це сприяє опануванню методології наукових досліджень, удосконалює навички роботи з науковою літературою, розвиває творчу особистість студентів. За підсумками роботи творчих груп проведена конференція з НДРС:

 • Кишкові інфекції серед населення Новгород-Сіверського району– Демиденко В.І.
 • Аналіз демографічних показників по Новгород-Сіверському району за 5 років.- Каток Т.І.
 • Вплив строків зберігання на вміст вітаміну С в овочах та фруктах-Самусенко Т.Ю.

Серйозна увага викладачами циклу приділяється самостійній роботі. Підвищенню ефективності та якості цієї роботи сприяють створені методичні матеріали для самостійної роботи студентів:

 • Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з мікробіології- Демиденко В.І.
 • Методична рекомендації для самостійної роботи з медичної хімії – Самусенко Т.Ю.
 • Методична рекомендації  для самостійної роботи з фармакології та медичної рецептури –          Гудлевський П.С.
 • Методичні рекомендації з анатомії та фізіології людини –Бурико О.М.

З метою пропаганди передового досвіду національної освіти та підвищення науково-методичного рівня викладачі циклової комісії виступають з доповідями на методичних об’єднаннях та семінарах, друкують свої методичні доробки у науково-методичних журналах.