Ліцензійні іспити

НАКАЗ №106 від 03.09.2019 “Про заходи спрямовані на підвищення успішності студентів при підготовці до ліцензійного іспиту «Крок М. Сестринська справа», «Крок М. Лікувальна справа»

Результати інтегрованого ліцензійного іспиту Крок М Лікувальна справа та Сестринська справа

Інформаційні банки тестових завдань до ліцензійного іспиту “Крок М”

Інформація для студентів випускних курсів

Графік тестових екзаменів ліцензійних іспитів на 2020-2021 роки

Крок М.      Лікувальна справа      09.06.2021 року

Крок М.      Сестринська справа    08.06.2021 року

 

Про медичні ліцензійні іспити

Система ліцензійних інтегрованих іспитів є комплексом засобів стандартизованої діагностики рівня професійної компетентності, що є складовою частиною державної атестації студентів, які навчаються за спеціальностями напрямів підготовки «Медицина» і «Фармація», та лікарів (провізорів), які проходять первинну спеціалізацію (інтернатуру), у вищих закладах освіти незалежно від їх підпорядкування.

Медичний ліцензійний іспит Крок

 • Це об’єктивне зовнішнє незалежне оцінювання професійної компетентності.
 • Проходить одночасно по всій країні у формі тестування.
 • Проводиться Центром тестування при МОЗ України.
 • Спеціальності: медицина, стоматологія, фармація, медсестринство, лабораторна діагностика тощо.
 • 29 ліцензійних іспитів на рік.
 • Обов’язковий для усіх студентів в системі МОЗ, МОН та приватних університетів в сфері охорони здоров’я (понад 140 ВНЗ).
 • Обсяг − понад 55000 студентів/інтернів на рік.
 • Відсів − біля 10% осіб.

Мета іспиту

Метою ліцензійного інтегрованого іспиту є встановлення відповідності рівня професійної компетентності випускника мінімально необхідному рівню згідно з вимогами Державних стандартів вищої освіти. Професійна компетентність діагностується як уміння застосовувати знання і розуміння фундаментальних біомедичних наук та основних медичних дисциплін, які є найважливішими для забезпечення допомоги хворому під наглядом більш досвідченого медичного працівника . Головна увага приділяється підтриманню здоров’я, профілактиці захворювань та організації медичної допомоги.

 

ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ОСІБ, ЯКІ СКЛАДАЮТЬ ЛІЦЕНЗІЙНІ ІСПИТИ

У ліцензійному іспиті беруть участь студенти, які за поданням ВНЗ зареєстровані Центром тестування в установленому порядку.

Студент має право

Студент, який бере участь у ліцензійному іспиті, має право на виконання тестів за затвердженим графіком, отримання результатів та подання апеляції щодо підтвердження тестового балу в установленому порядку.

Студент зобов’язаний:

 • ознайомитися з Порядком проведення ліцензійних інтегрованих іспитів;
 • своєчасно прибути на іспит та мати при собі паспорт;
 • виконувати вказівки та вимоги представника Центру тестування, який проводить іспит;
 • після закінчення роботи над тестом повернути бланк відповідей та екзаменаційний буклет представнику Центру тестування, який проводить іспит;
 • не проносити до аудиторій небезпечні предмети та речовини, що можуть створити загрозу життю та здоров’ю учасників тестування.

ОСОБЛИВОСТІ ДОПУСКУ ТА УЧАСТІ

1. До складання іспитів «Крок М» допускаються студенти лише за умови відсутності заборгованості із виконання навчального плану.

2. Студенти, які поновлені на навчання відповідно до чинної нормативної бази та мають складати ліцензійний інтегрований іспит як академічну заборгованість, повинні бути зареєстровані у Центрі тестування у встановленому порядку. Наказ про зарахування таких студентів до ВНЗ має бути наданий до Центру тестування разом з їх реєстраційними даними.

3. Студенти, які були відраховані або отримали академічну відпуску перед проведенням ліцензійного іспиту, вилучаються зі списку зареєстрованих студентів та не вважаються такими, що не з’явилися. Інформація про відрахування має надійти до Центру тестування не пізніше ніж в день проведення ліцензійного іспиту та супроводжуватися відповідними документами. Супровідні документи, які є підставою для вилучення студентів зі списку зареєстрованих студентів, включають:

 • лист від ВНЗ до Центру тестування у довільній формі з проханням зняти цих студентів з реєстрації внаслідок відрахування або отримання академічної відпуски за підписом директора або його заступника, завірений печаткою ВНЗ;
 • копію наказу (наказів) про відрахування або надання академічної відпуски, завірений печаткою ВНЗ у встановленому порядку.

4. Студенти (за виключенням відрахованих або таких, що перебувають у академічній відпустці), які були зареєстровані на складання ліцензійного іспиту але були відсутні на іспиті під час його проведення, отримують результат «0», який враховується у загальний результат ВНЗ.

Студенти впродовж 3 (трьох) днів після іспиту мають подати до Центру тестування документи, що підтверджують причину відсутності.

Документом для студентів, що підтверджує поважну причину, є оформлена належним чином довідка зі студентської поліклініки (чи завірена студентською поліклінікою) щодо тимчасової непрацездатності (оформлення здійснюється відповідно до п. 2.16 наказу МОЗ України від 13.11.2001 № 455 «Про затвердження Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 4.12.2001 за № 1005/6196 (зі змінами і доповненнями), згідно з яким тимчасова непрацездатність студентів вищих навчальних закладів засвідчується довідкою встановленої форми (форма №095/о), що затверджена наказом МОЗ України від 14.02.2012 № 110 «Про затвердження форм первинної облікової документації та інструкцій щодо їх заповнення, що використовуються у закладах охорони здоров’я незалежно від форми власності та підпорядкування», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 28.04.2012 за № 661/20974.

Студентам, які у визначені терміни надали належну довідку, результат «0» скасовується та їм надається можливість скласти ліцензійний іспит у термін визначений Центром тестування.

Студенти, які не надали довідку або надали її після триденного терміну вважаються такими, що не з’явились на іспит без поважної причини.

5. Студенти, які з поважних причин не можуть проходити тестування за графіком у загальній аудиторії за станом здоров’я, що підтверджується належним чином та листом ВНЗ за підписом директора або його заступника, завіреного печаткою, можуть складати іспит у лікарні у день іспиту або у Центрі тестування за індивідуальним графіком. Про індивідуальне складання іспиту оформлюється Акт відповідної форми.

6. Для студентів з особливими потребами можливо створення особливих умов для складання ліцензійного іспиту. Умови складання ліцензійного іспиту визначаються індивідуально для кожного студента окремо, залежно від характеру обмежень та стану здоров’я на момент проведення іспиту, що підтверджено документально.

 

Критерії «склав/не склав»

Діюча величина критерію – 55,5% правильних відповідей.

Величина критерію «склав» затверджується МОЗ України (наказ МОЗ України від 05.10.2016 №1043).

Студенти, які одержали на тестовому екзамені «Крок М» результат «не склав», допускаються до інших етапів атестації. Ці студенти не отримують сертифікат ліцензійних іспитів, вважаються такими, що не пройшли державну атестацію, і не отримують диплом про закінчення вищого навчального закладу. Такі студенти можуть повторно скласти екзамен «Крок М» не раніше, ніж через рік протягом трьох років.

Бланки відповідей обробляються централізовано в Центрі тестування шляхом сканування на спеціальному оптичному тестовому сканері. Центр також проводить контрольну перевірку бланків усіх студентів, результати яких нижчі від критерію “склав/не склав”, доводячи таким чином помилку сканування для даних студентів до 0%.

Результати ліцензійного інтегрованого іспиту оцінюються за такою схемою: за правильну відповідь на тестове завдання студент отримує “1 бал”, за неправильну – “0”. Тому Центр тестування рекомендує студентам для збільшення своїх шансів спробувати відповісти на всі тестові завдання, навіть коли студент не зовсім впевнений у своїй відповіді.

Після тестування ВНЗ протягом 7 днів отримують результат кожного студента у вигляді відсотка правильних відповідей за тестом у цілому, за субтестами за профілями (терапевтичний, хірургічний, педіатричний, акушерство та гінекологія і гігієнічний), а також за основних розділів структури змісту іспиту (загальні питання, захворювання серцево-судинної системи, захворювання дихальної системи, розлади системи травлення, жіноча репродуктивна система, патологія опорно-рухового апарата, інфекційні та паразитарні захворювання). Результати студентів за субтестами звичайно враховуються навчальними закладами під час складання відповідних державних іспитів.

Найбільш важливим показником для студента є загальний результат по тесту, оскільки від нього залежить, склав студент ліцензійний іспит чи ні.

Cтуденти, які успішно склали ліцензійний інтегрований іспит, через 30 днів отримують сертифікат, в якому відображено його загальний результат по тесту (у вигляді балу шкали медичного ліцензійного іспиту) та основних субтестах. Сертифікат є обов’язковим додатком до диплому. Після того як іспит стає обов’язковим, дипломи без сертифікату є недійсними.

Студенти, які не склали іспит, можуть складати інші державні іспити, але диплома в цьому році вони не отримують і мають перескласти ліцензійний іспит наступного року, як будь-який інший державний іспит, складений незадовільно.

Студенти, які не складали у визначений термін іспит з поважної причини (документально підтвердженої), можуть скласти іспит протягом роботи державної екзаменаційної комісії протягом сесії у терміни, що визначає Центр тестування. Для таких студентів готується окремий тест. Тестування, як правило, проводиться у Києві в комп’ютерному або бланковому вигляді.

Тест ліцензійного іспиту є закритим, але для підготовки до ліцензійного іспиту Центр тестування оприлюднює підготовчі матеріали. Під час підготовки до ліцензійного іспиту Центр тестування радить студентам не марнувати час на створення некорисних під час іспиту “шпаргалок”, що є підставою для передчасного припинення іспиту і не отримання студентом диплому в цьому році. Найдоречніше – це відтренувати себе на матеріалах минулих тестів та спеціальних підготовчих матеріалах, які входять до складу тесту та знаходяться на сайті Центру тестування та в розпорядженні навчальних закладів.

Якщо Ви, шановний студенте, самостійно набираєте на тренувальному тесті за відведений час в 200 хвилин понад 50% правильних відповідей, то Ви маєте дуже високий шанс успішно скласти медичний ліцензійний іспит і в цьому році!

Пам’ятка для студентів при здачі ліцензійного іспиту Крок М

 1. Вхід до медичного училища, з метою запобігання утворення скупчення осіб, буде проводитись за графіком, який буде доведений напередодні.

 2. При вході всім студентам буде проведено температурний скринінг та оцінка наявності ознак респіраторних хвороб. Не допускаються до проведення іспиту студенти в яких виявлено температуру тіла понад 37,2 0С, та ознаки респіраторних хвороб (підвищення температури тіла, нежить, кашель, задишка тощо).

 3. Вхід до будівлі та участь у проведенні іспиту дозволено лише у захисних масках або респіраторах. Маску слід змінювати через три години або щойно вона стала вологою. Мати при собі 2 захисні маски.

 4. При вході до спортивної зали руки обробляються спиртовмісними антисептиками. Місце для обробки буде визначено.

 5. В спортивній залі визначені місця розсадки з дотримання дистанції між студентами не менш ніж 1,5 метри.

 6. Допуск сторонніх осіб до спортивної зали заборонений, крім особи з Центру тестування та відповідальної особи від медичного училища.

 7. Під час проведення іспиту дотримуватись правил «кашльового етикету» (чхати й кашляти —  у згин ліктя або прикриваючи рот і ніс серветками). Мати при собі серветки.

 8. Відвідувати санітарні кімнати лише в приміщенні навчального корпусу.

 9. Уникати рукостискань, поцілунків, обіймів.

 10. В училищі дотримуватися соціальної дистанції у 1,5 метри.

 11. Використані засоби індивідуального захисту та серветки викидати в урну з надписом «ВИКОРИСТАНІ МАСКИ».

Пам’ятка для студентів, що повертаються до гуртожитку в період карантину для здачі державного кваліфікаційного іспиту та ЗНО

З метою забезпечення належного санітарно-епідеміологічного стану в гуртожитку, дотримання необхідних норм профілактики та запобігання розповсюдженню коронавірусної інфекції студенти зобов’язані:

 1. Провести температурний скринінг при вході до гуртожитку . 
 2. Студенти в яких виявлено температуру тіла понад 37,2 0С та ознаки респіраторних хвороб (підвищення температури тіла, нежить, кашель, задишка тощо) не допускаються до гуртожитку та направляються в інфекційне відділення Новгород-Сіверської ЦРЛ.

 3. Студенти при появі симптомів респіраторного захворювання, підвищення температури тіла підлягають ізоляції .

 4. При вході до гуртожитку обробити руки спиртовмісним антисептиком та одягнути маску.

 5. Проводити в кімнаті вологе прибирання та провітрювання( не менше 2 разів на день).

 6. В місцях постійного скупчення студентів ( кухня, санітарні кімнати, коридори) дотримуватися дистанції не менше 1,5 метри.

 7. Поза кімнатою перебувати лише у захисній масці або респіраторі.

 8. Мати засоби індивідуального захисту ( спиртовмісний антисептик, маску або респіратор та серветки).

 9. Використані засоби індивідуального захисту (серветки , маски, рукавиці) поміщати в урну для використаних засобів індивідуального захисту.

 10. Регулярно мити руки з милом або обробляти спиртовмісними антисептиками не рідше одного разу за 3 години.

 11. Відвідування гуртожитку особами, які у них не проживають обмежено.