Бібліотека

Положення про бібліотеку

Затверджую

Директор КЗ «Новгород-Сіверський

фаховий медичний коледж ЧОР»

__________________Никифоренко Т.В.

______________20____рік

Положення про бібліотеку

КЗ «Новгород-Сіверський фаховий медичний коледж» ЧОР

1. Загальні положення

 1. Бібліотека КЗ «Новгород-Сіверський фаховий медичний коледж» є навчальним, інформаційним та культурно-просвітницьким структурним підрозділом закладу.
 2. Бібліотека коледжу у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про бібліотеки і бібліотечну справу», «Про національну програму інформатизації», підзаконними нормативно- правовими актами, статутом і правилами внутрішнього розпорядку коледжу, цим Положенням.
 3. Науково-методичне керівництво бібліотекою коледжу здійснює Державна наукова медична бібліотека Міністерства охорони здоров’я України, Чернігівська ОНМБ.
 4. Своєю діяльністю бібліотека сприяє реалізації державної політики у галузі освіти і культури, дотримуючись принципів гуманізму і демократизму, пріоритету загальнолюдських цінностей і моралі.
 5. Коледж забезпечує правові, організаційні, фінансові та матеріальні умови, необхідні для функціонування бібліотеки, зокрема, належне зберігання, використання і поповнення її фондів, комп’ютеризацію та технічне оснащення бібліотеки.
 6. Порядок доступу до бібліотечних фондів та інформаційних ресурсів, перелік основних послуг і умови їх надання визначаються правилами користування бібліотекою, які затверджуються директором коледжу і складаються на основі Типових правил користування бібліотекою.
 7. Користування бібліотекою коледжу безкоштовне.

2.Завдання бібліотеки

 1. Забезпечення повного, якісного і оперативного бібліотечно- бібліографічного та інформаційного обслуговування студентів, педагогічних працівників, співробітників коледжу згідно з їх інформаційними запитами на основі широкого доступу до бібліотечних та інформаційних ресурсів.
 2. Формування бібліотечного фонду відповідно до профілю коледжу та інформаційних потреб усіх категорій користувачів.
 3. Сприяння вихованню гармонійної, морально досконалої особистості, свідомої свого громадського обов’язку, відкритої до інтелектуального, духовного і творчого розвитку.
 4. Пропагування та розкриття за допомогою всіх бібліотечно-інформаційних засобів змісту загальнолюдських цінностей, культурно-історичної, духовної та наукової спадщини, ідеї національного державотворення.
 5. Розширення номенклатури бібліотечно-інформаційних послуг, удосконалення традиційних і впровадження нових бібліотечних форм і методів роботи на основі новітніх інформаційних технологій та комп’ютеризації інформаційно-бібліотечних процесів.
 6. Створення електронних баз даних (БД), організація та ведення довідково- бібліографічного апарату з використанням як традиційних, так і новітніх інформаційних технологій.
 7. Організація та ведення довідково-пошукового апарату з використанням новітніх технологій.
 8. Координація взаємодії бібліотеки коледжу з іншими структурними підрозділами, співпраця та взаємодія з бібліотеками інших систем і відомств.

3. Зміст роботи

3.1. Бібліотека:

 • Здійснює бібліотечно-бібліографічне та інформаційне обслуговування користувачів.
 • Організує індивідуальне та групове обслуговування користувачів на абонементі і в читальній залі.
 • Реалізує можливості взаємовикористання бібліотечних фондів за допомогою МБА.
 • Безкоштовно надає користувачам бібліотеки основні бібліотечні послуги.
 • Вивчає інформаційні потреби користувачів та здійснює оперативне забезпечення інформаційних запитів викладачів та студентів, використовуючи різні форми і методи роботи. Проводить соціологічні дослідження читацьких інтересів з метою оптимального їх задоволення.
 • Підвищує ефективність інформаційного забезпечення користувачів та забезпечує їм доступ до інформаційних ресурсів.
 • Укладає списки літератури, створює електронні бази даних на допомогу науковій та навчально-виховній роботі коледжу, виконує всі види бібліотечних довідок, проводить бібліографічні огляди, організовує книжкові виставки тощо.
 • Організовує для студентів заняття з основ інформаційної культури, бібліотекознавства та бібліографії. Пропагує бібліотечно-бібліографічні знання шляхом проведення індивідуальних бесід, консультацій, організації книжкових виставок тощо.

3.2.Формує бібліотечні фонди згідно з навчальними планами, програмами шляхом придбання наукової, навчальної, художньої літератури відповідно навчальним планам.

 • Здійснює організацію, раціональне розміщення та облік бібліотечних фондів, їх зберігання та реставрацію.
 • Систематично аналізує використання бібліотечних фондів з метою їх оптимізації. Вносить до Міністерства освіти і науки України пропозиції щодо видання навчальної літератури.
 • Вилучає з бібліотечних фондів документи, що втратили актуальність, наукову та виробничу цінність, зношені, дефектні та дублетні примірники згідно з діючими законодавчими актами.

3.3.Створює і веде систему бібліотечних каталогів, бібліографічних картотек та БД на традиційних і електронних носіях інформації з метою багатоаспектного розкриття бібліотечного фонду.

3.4.Веде роботу по пропаганді бібліотечних фондів.
Спільно з кураторами навчальних груп та адміністрацією коледжу проводить читацькі конференції, літературні вечори, конкурси, диспути, інші масові заходи.

3.5.Проводить господарську діяльність, спрямовану на поліпшення умов праці користувачів та бібліотекаря.

3.6.Вивчає і впроваджує в практику роботи інноваційні технології, передовий бібліотечний досвід

3.7.Забезпечує підвищення професійного, загальноосвітнього та культурного рівня бібліотекаря,

3.8.Бере участь у всеукраїнських, міжнародних обласних наукових конференціях, нарадах, семінарах з питань бібліотечної та інформаційної роботи.

4.Управління бібліотекою

 • Управління бібліотекою здійснює бібліотекар, який підпорядкований директору коледжу.
 • Завідуючий бібліотеки призначається і звільняється наказом директора коледжу.
 • Права і обов’язки завідуючого бібліотеки визначаються посадовою інструкцією, правилами внутрішнього трудового розпорядку коледжу.
 • Керівництво коледжу забезпечує бібліотеку необхідними службовими і виробничими приміщеннями, комп’ютерною технікою і технічними засобами, необхідним обладнанням і устаткуванням.
 • Забороняється використовувати приміщення бібліотеки для робіт, не передбачених завданнями бібліотеки.
 • Завдання, зміст роботи, взаємозв’язки, права і відповідальність зав. бібліотекою визначаються посадовою інструкцією і Правилами користування бібліотекою.
 • Річні плани та звіти про роботу бібліотеки затверджуються директором коледжу.
 • Завідуючий бібліотекою несе відповідальність за збереження бібліотечного фонду та майна бібліотеки відповідно до діючого законодавства.
 • Режим роботи бібліотеки встановлюється директором відповідно до внутрішнього трудового розпорядку коледжу.
 • З метою збереження бібліотечних фондів, дотримання санітарно- гігієнічних норм та вимог з охорони праці бібліотекаря раз на місяць проводиться санітарний день.

5. Права та обов’язки

1.Бібліотека має право:

 • Визначати зміст та форми своєї діяльності залежно від завдань, зазначених у Положенні про бібліотеку.
 • Представляти коледж у різних установах і громадських організаціях, брати безпосередню участь в роботі наукових конференцій, нарад, семінарів з питань бібліотечної та інформаційно-бібліографічної діяльності.
 • Знайомитись з навчальними планами, програмами коледжу. Одержувати від його структурних підрозділів матеріали та відомості, необхідні для вирішення поставлених перед бібліотекою завдань.
 • Визначати згідно з правилами користування бібліотекою види і розмір компенсації за збитки, завдані користувачем бібліотечному фонду, обладнанню та іншому майну бібліотеки.

2. Бібліотечні працівники мають право:

 • На підтримку з боку навчального закладу в організації підвищення кваліфікації бібліотекаря, створення необхідних умов для його самоосвіти, забезпечення участі в роботі методичних об’єднань, наукових конференцій, семінарів з питань бібліотечно-інформаційної та культурно-просвітницької роботи.
 • На представлення до різних форм заохочення, нагород та відзнак, які передбачені для працівників освіти і культури.
 • На щорічну відпустку згідно з Законом України “Про відпустки” за відпрацьований робочий рік та додаткову щорічну відпустку (до семи календарних днів) відповідно до колективного договору між працівниками та навчальним закладом.

3. Бібліотечні працівники несуть відповідальність за:

 • Виконання трудових обов’язків згідно з нормативно-правовими актами про працю в Україні та колективним договором вищого навчального закладу.
 • Збереження бібліотечних фондів згідно з діючими законодавчими актами.

4. Бібліотека зобов’язана:

 • забезпечувати студентів і викладачів коледжу підручниками і навчальними посібниками згідно навчальних програм;
 • інформувати користувачів про всі види послуг, що їх надає бібліотека, в тому числі платні, перелік яких затверджено постановою Кабінету Міністрів України №534 від 05.06.97 р.;
 • створювати умови для використання бібліотечного фонду, роботи в бібліотеці, надавати допомогу в доборі потрібних документів;
 • дбати про культуру обслуговування користувачів;
 • формувати в користувачів потребу в інформації, користуванні бібліотекою, сприяти підвищенню культури читання;
 • систематично здійснювати контроль за своєчасним поверненням до бібліотеки виданих користувачам документів;
 • ураховувати читацькі запити при формуванні фонду, проведенні масових заходів;
 • створювати читацькі ради;
 • звітувати перед користувачами бібліотеки.

Положення складено
Згідно типовим положенням
Про бібліотеку вищого медичного закладу освіти 1-1У рівня
акредитації’ та закладу післядипломної
освіти МОЗ України 18.06.92р. №97 №133 від 14.05.99
Наказ Міністерства охорони здоров’я України 22.07.99.№178

Правила користування бібліотекою

Затверджую

Директор КЗ « Новгород-Сіверський

фаховий медичний коледж ЧОР»

_____________ Никифоренко Т.В.

«_____» _______________ 20__ р.

Правила
користування бібліотекою
КЗ «Новгород-Сіверський фаховий
медичний коледж ЧОР»

Загальні положення.

Правила користування бібліотекою коледжу розроблені у відповідності до Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу», на підставі «Типових правил користування бібліотеками в Україні», затверджених наказом Міністерства культури і мистецтв України від 05.05.99 №275.

2. Права користувачів.

2.1. Користувачами бібліотечних послуг є: студенти, викладачі і працівники медучилища, медичні працівники міста і району. Інші особи обслуговуються в читальному залі.

2.2. Формами бібліотечного обслуговування є: абонемент, читальна зала, міжбібліотечний абонемент (МБА).

2.3. Користувачі бібліотеки мають право отримувати безкоштовно інформацію про склад бібліотечних фондів, консультаційну допомогу в пошуках джерел інформації, одержувати в тимчасове користування книги, документи з бібліотечного фонду, брати участь у читацьких конференціях та інших заходах, що проводить бібліотека, та входити до читацьких рад.

2.4. Користувачі мають право одержати для опрацювання поза бібліотекою одноразово не більше 5 документів терміном до 30 днів. Термін користування новими надходженнями, документами підвищеного попиту, періодикою може бути зменшено до 15 днів. Кількість бібліотечних документів, що видаються в читальній залі, не обмежуються. Бібліотека самостійно визначає види, типи документів, що видаються лише в читальній залі. Підручники видаються студентам на термін вивчення предмета.

2.5. Користувачі мають право виносити документи за межі бібліотеки, якщо вони записані у формулярі користувача. Термін користування документом на прохання користувача може бути продовжений, якщо на нього відсутній попит інших користувачів.

2.6. Рідкісні та цінні документи, довідкові видання, а також видання, одержані по МБА, видаються для користування тільки у читальній залі.

2.7. Видача додому документів, що користуються підвищеним попитом, може здійснюватися під грошову заставу за дозволом керівника, який визначає перелік таких документів. Розмір застави встановлюється бібліотекою. Якщо одержані в бібліотеці під заставу документи не повертаються користувачем у зазначений термін і дії для повернення їх не мають результату, то грошова застава зараховується на спецрахунок медучилища і використовується на придбання бібліотечних документів.

2.8. У разі відсутності у бібліотечному фонді потрібних документів користувач має право отримати їх (або копії) з інших бібліотек через МБА.

2.9. Особи, які тимчасово проживають в зоні обслуговування бібліотеки, мають право користуватися тільки читальною залою або одержати документи додому під грошову заставу.

3. Обов’язки користувачів.

3.1. Для запису до бібліотеки користувачі пред’являють паспорт або документ, що його замінює, ознайомлюються з правилами користування бібліотекою, підписують на формулярі зобов’язання їх виконувати й дають відомості для заповнення читацького формуляра. У разі зміни місця проживання, зазначеного у паспорті, користувач повинен негайно повідомити про це бібліотеку.

 • Читач повинен дбайливо ставитися до документів з бібліотечного фонду: при одержанні їх перевірити і у разі виявлення дефектів попередити про це бібліотекаря, який зобов’язаний зробити відповідну позначку. В іншому разі, відповідальність за виявлені в книзі дефекти несе користувач.
 • За кожний документ, одержаний на абонементі, користувач розписується в читацькому формулярі. Повернення документів засвідчується підписом бібліотекаря.
 • Користувач, який втратив, або пошкодив документ з фонду бібліотеки, повинен замінити його аналогічним чи документом, визнаним бібліотекою рівноцінним, або відшкодувати збитки вартості документа, яку визначає бібліотека.
 • Користувач, який порушує правила користування бібліотекою, позбавляється права відвідувати її на термін, що визначається бібліотекою. Матеріали про злісне порушення правил користування бібліотекою можуть бути передані до суду згідно з чинним законодавством України.
 • Користувачі в бібліотеці мають дотримуватися тиші.
 • На початку кожного року користувач повинен пройти перереєстрацію (уточнення відомостей про освіту, місце роботи, домашню адресу).

4. Обов’язки бібліотеки.

Бібліотека зобов’язана:

 • забезпечувати студентів і викладачів коледжу підручниками і навчальними посібниками згідно навчальних програм;
 • інформувати користувачів про всі види послуг, що їх надає бібліотека, в тому числі платні, перелік яких затверджено постановою Кабінету Міністрів України №534 від 05.06.97 р.;
 • створювати умови для використання бібліотечного фонду, роботи в бібліотеці, надавати допомогу в доборі потрібних документів;
 • дбати про культуру обслуговування користувачів;
 • формувати в користувачів потребу в інформації, користуванні бібліотекою, сприяти підвищенню культури читання;
 • систематично здійснювати контроль за своєчасним поверненням до бібліотеки виданих користувачам документів;
 • ураховувати читацькі запити при формуванні фонду, проведенні масових заходів;
 • створювати читацькі ради;
 • звітувати перед користувачами бібліотеки.
Електронні підручники та посібники

Цикл природничо-наукової підготовки – https://drive.google.com/drive/folders/1m_4s19Cij46t-8URNQ3H8hg6Om-d0_N2?usp=sharing

Цикли професійної і практичної підготовки

https://drive.google.com/drive/folders/1DFlzwkD_QUibp6fTWjw48fr7UCohuQtR?usp=sharing

Цикли загальноосвітніх дисциплін

Підручники 10 кл – https://drive.google.com/drive/folders/1Ii36BLCDKAH5MEaPhreW5BinOkCfpLjc?usp=sharing

Підручники 11 кл – https://drive.google.com/drive/folders/1cMM3No_15bJ2UqZ_v_eMRTuqk_PqGKfV?usp=sharing

БібліотекаКЗ «Новгород-Сіверський фаховий медичний коледж» ЧОР

«Від книги та інформації в бібліотеці – до успіху в навчанні і житті!»гасло роботи бібліотеки.

БібліотекаБібліотека коледжу є невід’ємним структурним підрозділом навчального закладу, інакше кажучи, – заклад культури у закладі освіти. Завданням бібліотеки є насамперед задоволення інформаційних потреб, пов’язаних з навчальною та виховною діяльністю студентів і викладачів. В основі такої діяльності лежить відповідний фонд документів, інформаційно-пошуковий апарат і робота бібліотекаря.

Бібліотека коледжу створена в 1936 році з дня відкриття Новгород-Сіверської медшколи. Після Другої світової війни робота навчального закладу і бібліотеки відновилася з вересня 1946 року. За цей час бібліотекою завідували:

Серединська Любов Ульянівна ( 1.09.1946 – 25.03.1948)

Гришина Ольга Семенівна (25.03.1948 – 15.07.1949)

Пондихнева Зоя Єгорівна (16.08.1949 – 15.03.1951)

Кольчикова Людмила Леонідівна (20.03.1951 – 1.12.1951).

З 1 грудня 1951 року по березень 1989 року завідувачкою бібліотеки і до січня 1999 року бібліотекарем працювала Колмогорцева Поліна Прохорівна, учасниця Другої світової війни, яка віддала бібліотечній роботі 50 років свого життя. Всі, хто працював з Поліною Прохорівною, згадують цю енергійну, невтомну, доброзичливу, гостинну жінку лише добрими словами. Вона була бібліотекарем, громадським діячем, організатором і поетом, мудрим наставником і вірним другом.

З березня 1989 року бібліотеку очолює Котова Анна Миколаївна.

Історія бібліотеки – це частина історії коледжу. Разом з ним бібліотека долала труднощі, здобувала перемоги. З року в рік поповнювалася книгами, періодичними виданнями, читачами. Збагачувалася її матеріально-технічна база, накопичувався досвід, примножувалися традиції, які забезпечують навчально-виховний процес.

Бібліотека

Головне завдання бібліотеки – задоволення інформаційних потреб, пов’язаних з навчальною, дослідницькою, виховною, виробничою діяльністю викладачів, студентів, співробітників.

ОБібліотекасновні напрямки роботи бібліотеки:

  • довідково-бібліографічне забезпечення навчально-виховного процесу;
  • інформаційне забезпечення навчально-виховного процесу;
  • вивчення та розвиток читацьких інтересів;
  • популяризація книги.

Бібліотека коледжу знаходиться в навчальному корпусі на першому поверсі. Приміщення бібліотеки складається з двох кімнат книгосховища загальною площею 56м² та читального залу з абонементом площею 58м². Для відвідувачів читального залу передбачено 30 робочих місць.

Фонд бібліотеки – понад 27 тисяч документів: книги, електронні підручники, методичні розробки викладачів, журнали, газети.

До послуг користувачів:

 • абонемент,
 • читальна зала,
 • комп’ютер і ксерокс.

Бібліотека сьогодні – це не тільки скарбниця інформації. Сюди йдуть за книгою та порадою, тут вчать самостійно працювати з книгою, спілкуватися. До послуг відвідувачів вільний доступ до глобальної мережі Інтернет. Бібліотека здійснює інформаційну підтримку проведення культурно-масових заходів коледжу, семінарів, тижнів циклових комісій. Масові заходи, що проводяться бібліотекою, сприяють всебічному розвитку особистості студента, його соціалізації як духовно досконалої особистості, розкриттю бібліотечного фонду, задоволенню інформаційних потреб користувачів.

В читальній залі бібліотеки представлено ряд виставок (книжкові, книжково-ілюстративні, періодичних видань, виставка-роздум, виставка-екскурс і т.д.)

Ресурси бібліотеки

Зорієнтуватися в бібліотечному фонді читачеві допоможе система каталогів і картотек, яка є своєрідним путівником по фондах книгозбірні.

Кожен каталог має своє цільове призначення, що дозволяє проводити пошук необхідної інформації відповідно до запитів читачів. Бібліотечні каталоги і картотеки доповнюють один одного, розкривають склад та зміст бібліотечного фонду в різних аспектах.

До складу каталогів бібліотеки входять:

 1. Алфавітний каталог
 2. Систематичний каталог
 3. Систематична картотека статей.

Бібліотека працює з 9.00 до 17.00 без перерви

ЛАСКАВО ПРОСИМО ДО БІБЛІОТЕКИ !

Шановні читачі!

Ви маєте змогу ознайомитися на нашому сайті з переліком періодичних видань передплачених на 2021 – 2022 рік.

Пропонуємо вашій увазі перший випуск бібліографічного бюлетеня бібліотеки «Сторінками періодичних видань».

У цей випуск увійшли газети і журнали,які бібліотека отримала в 2021 році, а саме, журнали «Український медичний часопис», «Магістр медсестринства», «Медсестринство», «Фахова передвища освіта» та газети «Здоров’я і довголіття», «Освітня траєкторія», «Чернігівщина», «Гарт», «Вісник Ч», «Сіверський край», «Новгород-Сіверські старожитності», «Експрес», «Публика».

Усі запропоновані видання знаходяться
у читальній залі бібліотеки.

Завітайте в бібліотеку!