Правила поведінки здобувача освіти в закладі освіти

Правила поведінки здобувача освіти в КЗ«Новгород – Сіверський фаховий медичний коледж» ЧОР

КЗ «Новгород – Сіверський фаховий медичний коледж» ЧОР

Правила поведінки здобувача освіти

в КЗ«Новгород – Сіверський фаховий медичний коледж» ЧОР

Новгород-Сіверський 2020

 1. Правила поведінки здобувача освіти регламентують основні права та обов’язки, норми поведінки і взаємовідносин для студентів.
 1. Правила поведінки студентів Комунального закладу  «Новгород-Сіверський фаховий медичний коледж» Чернігівської обласної ради розроблені на підставі нормативних актів Міністерства освіти і науки, Статуту Коледжу, які регламентують освітню, наукову та виховну роботу студентів у закладах фахової передвищої освіти.
 1. Студенти мають право на:
  • вибір закладу, освітньо-професійної програми та форми здобуття освіти під час вступу до закладу фахової передвищої освіти та/або навчання;
  • безпечні і нешкідливі умови навчання, праці та побуту;
  • якісні освітні послуги;
  • справедливе та об’єктивне оцінювання результатів навчання;
  • трудову діяльність у позанавчальний час;
  • безоплатне користування бібліотеками, інформаційними фондами, навчальною, дослідницькою та спортивною базами закладу фахової передвищої освіти, доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі у встановленому законодавством порядку;
  • забезпечення гуртожитком на строк здобуття освіти;
  • користування виробничою, культурно-освітньою, побутовою, спортивною, оздоровчою базою коледжу;
  • свободу творчої, спортивної, оздоровчої, культурної, просвітницької, дослідницької та іншої діяльності;
  • участь у заходах з освітньої, навчально-дослідної, спортивної, мистецької, громадської діяльності;
  • участь у громадських об’єднаннях;
  • участь у діяльності органів громадського самоврядування коледжу, педагогічної ради навчального закладу, органів студентського самоврядування;
  • здобуття освіти одночасно за декількома освітньо-професійними програмами у закладі фахової передвищої освіти, а також у декількох закладах фахової передвищої (вищої) освіти за різними формами здобуття освіти, за умови отримання тільки однієї фахової передвищої освіти за кошти державного та/або місцевого бюджету;
  • участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення освітнього процесу, призначення стипендій, організації дозвілля, побуту, оздоровлення;
  • внесення пропозицій щодо умов і розміру плати за навчання;
  • участь у формуванні індивідуального навчального плану, вибір навчальних дисциплін у межах, передбачених відповідною освітньо-професійною програмою та навчальним планом, в обсязі, що становить не менше 10 відсотків загальної кількості кредитів ЄКТС, передбачених для освітньо-професійної програми фахової передвищої освіти.
  • навчання впродовж життя та академічну мобільність, у тому числі міжнародну, на визнання результатів навчання та кредитів, отриманих під час мобільності;
  • забезпечення стипендіями у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;
  • отримання соціальної допомоги у випадках, встановлених законодавством;
  • збереження місця навчання на період проходження строкової військової служби або військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період, або військової служби за призовом осіб із числа резервістів в особливий період;
  • зарахування до страхового стажу відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” періодів навчання за денною формою здобуття освіти у закладах фахової передвищої освіти, за умови добровільної сплати страхових внесків;
  • академічну відпустку або перерву в навчанні із збереженням окремих прав здобувача фахової передвищої освіти, а також на поновлення навчання у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки;
  • моральне або матеріальне заохочення за успіхи у навчанні і громадській роботі, за мистецькі та спортивні досягнення тощо;
  • повагу до людської гідності, захист під час освітнього процесу від приниження честі та гідності, будь-яких форм насильства та експлуатації, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувача освіти;
  • безоплатне проходження практики в медичних закладах;
  • канікулярну відпустку тривалістю не менш як вісім календарних тижнів на навчальний рік;
  • оскарження дій органів управління коледжу та їх посадових осіб, педагогічних та інших працівників.

4.  Студенти зобов’язані:

  • виконувати вимоги освітньо-професійної програми та індивідуального навчального плану, дотримуючись принципу академічної доброчесності, та досягти результатів навчання, передбачених стандартом фахової освіти та освітньо-професійною програмою;
  • поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників освітнього процесу, дотримуватися етичних норм;
  • відповідально та дбайливо ставитися до власного здоров’я, здоров’я оточуючих, довкілля;
  • виконувати вимоги з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, протипожежної безпеки, передбачені відповідними правилами та інструкціями;
  • дотримуватися вимог законодавства, установчих документів, правил внутрішнього розпорядку закладу фахової передвищої освіти, а також умов договору про надання освітніх послуг.
  • вчасно інформувати керівництво закладу у разі неможливості з поважних причин відвідувати заняття, складання (перескладання) заліків та екзаменів, виконання контрольних робіт;
  • у десятиденний термін відпрацьовувати пропуски та заборгованості незалежно від причин пропусків;
  • бережно відноситися до власності коледжу (інвентар, навчальні обладнання, книги, прилади, приміщення), а також до своїх документів (студентський квиток, залікова книжка, індивідуальний навчальний план, перепустка до гуртожитку), без дозволу адміністрації нічого не виносити з лабораторій, навчальних та інших приміщень;
  • у разі нанесення збитку майну коледжу (зокрема майну третіх осіб, за яке коледж несе відповідальність) студент або інша особа, що навчається в коледжі, відшкодовує матеріальну шкоду в порядку, передбаченому чинним законодавством України;
  • дотримуватися норм етики і моралі, не вживати нецензурну лексику, вести себе з честю, утримуватись від дій, які б заважали іншим студентам чи працівникам коледжу виконувати свої службові обов’язки;
  • підтримувати чистоту і порядок в приміщеннях та на території коледжу;
  • брати участь у прибиранні на основній та прилеглих територіях коледжу, а також в загальноміських та коледжних суботниках;
  • приходити в коледж не пізніше, ніж за 10 хв. до початку занять;
  • в дверях не намагатися пройти першим, а пропустити викладачів, дівчат;
  • не приносити в коледж нічого зайвого;
  • ходити спокійно сходинками і коридором, триматися правої сторони;
  • після дзвоника зайняти своє місце в аудиторії, підготувати все необхідне для занять;
  • при зустрічі в коледжі з особами, старшими за віком (навіть не знайомими), вітатися першим;
  • якщо в аудиторію заходить викладач чи хтось з керівників коледжу, потрібно встати і не сідати на місце без дозволу;
  • не тримати на столі нічого стороннього, окрім зошита, книги, ручки інших речей, необхідних для даного заняття;
  • уважно слухати пояснення викладача і відповіді одногрупників на занятті;
  • під час занять входити і виходити тільки з дозволу викладача;
  • якщо не підготувався до занять з поважної причини, потрібно попередити викладача заздалегідь;
  • записувати домашнє завдання на кожному занятті;
  • не сперечатися з викладачем, якщо зробили зауваження;
  • пам’ятати, що дзвоник з заняття дається для викладача. Виходити з аудиторії можна лише після слів: «Заняття закінчено»;
  • приходити в кабінет доклінічної практики або навчальну кімнату на базі за 15 хв. до початку заняття.
  • перед заняттям одягти медичний халат, шапочку, у випадку роботи у відділенні – бахіли, маску;
  • не вмикати без дозволу викладача комп’ютери, прилади та інше обладнання;
  • бути обережним з обладнанням, інструментами, документацією;
  • не приступати до роботи, не з’ясувавши до кінця порядок її виконання, якщо якісь питання незрозумілі, звертатися за роз’ясненням до викладача;
  • виконувати роботу якісно, у випадку помилки потрібно розібратись в її причинах та усунути;
  • під час заняття не заважати одногрупникам, не відволікати їх від роботи ;
  • по закінченню роботи привести в порядок робоче місце, зібрати інструментарій та обладнання, вимкнути прилади;
  • після виконання завдання здати роботу викладачу;
  • залишити чергових;
  • в приміщенні коледжу поводитись дисципліновано: не кричати, не бігати, зберігати порядок;
  • під час перерви аудиторії повинні бути звільнені;
  • при вході до кабінетів адміністрації, в навчальну аудиторію, спочатку постукати, спитати дозволу зайти;
  • під час розмови з адміністрацією коледжу, викладачами, лаборантами, технічними працівниками потрібно бути ввічливим, не допускати грубості;
  • йдучи додому, попрощатися;
  • палити та розпивати спиртні напої, вживати наркотичні засоби категорично забороняється як на території коледжу, так і за його межами;
  • не запізнюватись на вечори, збори, засідання та інші масові заходи;
  • якщо на збори прийшли старші, потрібно привітатись, провести їх на вільні місця, в разі необхідності поступитись своїм місцем;
  • потрібно виконувати розпорядження осіб, які відповідають за організацію заходу;
  • під час доповіді, лекції потрібно уважно слухати, не розмовляти, поводитись культурно;
  • при виході пропускати вперед старших та дівчат, не штовхатися, виходити спокійно.

5. Вимоги до зовнішнього вигляду

  • студент повинен з’являтися в акуратному одязі, в якому зручно під час занять та на перервах;
  • одяг повинен відповідати зросту, виражати повагу господаря до самого себе і суспільства;
  • студент має дотримуватись класичного стилю одягу під час освітньо-виховного процесу;
  • одяг і взуття мають бути чистими і охайними;
  • аксесуари мають бути акуратними;
  • головний убір, сонцезахисні окуляри, рукавички слід зняти при вході до приміщення навчального закладу;
  • охайна ділова зачіска для дівчат, коротка стрижка для юнаків, волосся природного кольору;
  • носити халат і медичну шапочку ( бездоганно чисто випрасувані);
  • крім медичної форми до зовнішнього вигляду студентів пред’являються такі вимоги: зачіска з охайним виглядом та чистим волоссям, акуратно заправленим під медичну шапочку; чисті руки з коротко підстриженими нігтями, які можуть мати неяскраве покриття ( для осіб жіночої статі);
  • макіяж у осіб жіночої статі повинен бути стриманий;
  • носіння пірсингу, татуаж забороняється;
  • на урочисті загальноколеджні заходи студенти приходять в святковому одязі на свій розсуд, дотримуючись морально-етичних норм;
  • забороняється носити занадто декольтовані, яскраві та вкорочені блузки «топіки», футболки тощо, надто яскраві сорочки;
  • забороняється носити дуже короткі та дуже довгі спідниці;
  • забороняється носити спортивний одяг і взуття (окрім занять фізкультури та спортивних змагань);
  • забороняється носити одяг для літнього відпочинку (шорти, купальники, халати тощо);
  • забороняється носити неформальну символіку і атрибутику;

6. За невиконання обов’язків і порушення Правил внутрішнього розпорядку директор може накласти дисциплінарне стягнення на студента або відрахувати його із закладу.

6.1.  З навчального закладу студент може бути відрахований:

  • за власним бажанням;
  • за незадовільне складання екзаменів і заліків протягом сесії;
  • за невиконання вимог навчального плану та графіка навчального процесу;
  • за появу на заняттях у навчальному корпусі, бібліотеці, гуртожитку в нетверезому стані, у стані наркотичного або токсикологічного сп’яніння;
  • за вироком суду, що вступає в законну силу, чи постановою органу, до компетенції якого належить накладення адміністративного стягнення або застосування заходів громадського впливу;
  • за порушення умов контракту;
  • за одноразове грубе порушення навчальної дисципліни або Правил внутрішнього розпорядку (за погодженням з профспілковою організацією);
  • в інших випадках, передбачених законами України.