Самоврядування

Студентське самоврядування

Молодь – це рушійна сила, і від того, яке виховання, знання та навички вона отримає, залежить якість нашого майбутнього та держави загалом. Діяльність органів студентського самоврядування є тим засобом, що допомагає студентам у вирішенні їхніх проблем, сприяє отриманню лідерами управлінського досвіду, формує сучасну систему менеджменту. Запровадження студентського самоврядування у навчальному закладі є конкретною реалізацією громадянських прав студентів, формування у них почуття відповідальності, уміння розв’язувати соціальні, економічні та культурно-освітні проблеми. Водночас студентське самоврядування є дієвою формою самовиховання.

Тож які можливості є у студента, який бере активну участь у діяльності студентського самоврядування? Самоврядування закладу фахової передвищої освіти – реальна можливість показати себе, проявити свою ініціативність, креативність, дипломатичність, адже навчальний заклад – це особливий світ, окрема держава зі своєю політикою. Це важливий фактор розвитку і модернізації суспільства, виявлення потенційних лідерів, вироблення в них навичок управлінської та організаторської роботи з колективом, формування майбутньої еліти нації. Досвід взаємостосунків, виявлення та захисту своїх інтересів, життя в студентському середовищі, досвід самореалізації – ось основні кити, на яких формується така риса, як лідерство. А це означає, що ти виховуєш в собі організованість, вчишся відповідати за свої дії перед собою, перед людьми, перед державою. Якості лідера формуються в освітньо-виховному просторі коледжу через усвідомлене включення студентів у різноманітну діяльність органів студентського самоврядування.

До функцій органів студентського самоврядування можемо віднести такі:

  • інформаційна, спрямована на поширення соціально і професійно значущої інформації;
  • діяльнісна, що полягає в активній участі студентів у всіх напрямках життєдіяльності навчального закладу;
  • комунікативна, що сприяє формуванню позитивної взаємодії студентів з усіма суб’єктами навчально-виховного процесу, корпоративної культури.

Студентське самоврядування у коледжі має особливі можливості в підготовці компетентних, конкурентноспроможних фахівців, яких потребує сучасний ринок праці, виступаючи механізмом формування здібностей, що підвищують можливості особистості у майбутній професійній та соціально-значущій діяльності в нових соціально-економічних умовах.

 

Самоврядування

 

Склад студентської ради
комунального закладу
«Новгород-Сіверський фаховий медичний коледж»
Чернігівської обласної ради
2021-2022 н.р.

1. Полторацька Катерина Голова студентської ради
2. Павлюк Вікторія Заступник голови
3. Шута Сніжана Секретар
4. Буряк Наталія Голова студентської ради гуртожитку
5. Батюк Єлизавета Голова навчально-наукової комісії
6. Петрусьова Ярослава Голова комісії захисту прав студентів
7. Руденко Аліна Голова спортивно-оздоровчої комісії
8. Іванова Діана Голова соціально-побутової комісії
9. Синиця Євгенія Голова культурно-просвітницької комісії
10. Лещинець Вікторія
11. Мамчук Тетяна

План
роботи студентської ради на 2021-2022 навчальний рік

СЕРПЕНЬ
1. Погодження списків студентів на поселення до гуртожитку.
2. Погодження переведення студентів з контрактної форми навчання на навчання за регіональним замовленням.

ВЕРЕСЕНЬ.
1. Обговорення рейтингу навчальних груп та відділень за 2-й семестр 2020-2021 навчального року.
2. Оформлення навчальної та звітної документації.
3. Про організацію адаптації першокурсників.
4. Підготовка до проведення концерту до дня вчителя.

ЖОВТЕНЬ
1. Звіт за вересень.
2. Підготовка до святкування Дня студента.

ЛИСТОПАД
1. Звіт за жовтень.
2. Підготовка до проведення Акції «16 днів проти насилля»

ГРУДЕНЬ
1. Готовність студентів до диференційованих заліків та семестрових іспитів.
2. Про академічну доброчесність.
3. Стан запобігання булінгу в групах.

СІЧЕНЬ
1. Обговорення рейтингу навчальних груп та відділень за І семестр 2021-2022 н.р.
2. Підготовка навчальної документації на ІІ семестр 2021-2022 н.р.
3. Вибірка контингенту студентів.

ЛЮТИЙ
1. Звіт за січень.
2. Про підготовку та проведення Дня закоханих.

БЕРЕЗЕНЬ
1. Звіт за лютий.
2. Про підготовку до кроку М.

КВІТЕНЬ
1. Звіт за березень.
2. Рейд-перевірка санітарного стану закріплених аудиторій.
3. Підготовка до виходу студентів на державну практику.

ТРАВЕНЬ
1. Звіт за квітень.
2. Рейд-перевірка санітарного стану територій, закріплених за групами.
3. Підготовка до святкування Дня медичної сестри.

ЧЕРВЕНЬ
1. Звіт за навчальний рік.
2. Підготовка до випуску студентів відділень сестринська та лікувальна справа.

ЗАТВЕРДЖЕНО
на загальних зборах студентів
комунального закладу
«Новгород-Сіверський
фаховий медичний коледж»
Чернігівської обласної ради

Протокол №1 від  20.10.2020р.

ПОЛОЖЕННЯ
про студентське самоврядування
в комунальному закладі «Новгород-Сіверський фаховий медичний коледж» Чернігівської обласної ради

 

І. Загальні положення

1.1. Дане Положення розроблене на підставі Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про фахову передвищу освіту».
1.2. Самоврядування в КЗ «Новгород-Сіверський фаховий медичний колледж» ЧОР (далі – Коледж) – це право і можливість студентів вирішувати питання навчання і побуту, захисту своїх прав та інтересів, а також брати участь в управлінні Коледжем.
1.3. Студентське самоврядування об’єднує всіх студентів Коледжу, у тому числі неповнолітніх. Усі студенти, які навчаються в Коледжі, мають рівні права щодо участі у студентському самоврядуванні, можуть обиратися та бути обраними до його органів.
1.4 Студентське самоврядування здійснюється студентами безпосередньо, а також через органи студентського самоврядування. 1.5. У своїй діяльності органи студентського самоврядування керуються законодавством, установчими документами навчального закладу та положенням про студентське самоврядування Коледжу. 1.6. Органи студентського самоврядування діють на принципах: 1) добровільності, колегіальності, відкритості; 2) виборності та звітності; 3) рівності прав студентів на участь у студентському самоврядуванні; 4) незалежності від впливу політичних партій та релігійних організацій; 5) академічної доброчесності.

ІІ. Повноваження органів студентського самоврядування

2.1. Органи студентського самоврядування: 2.1.1. беруть участь в управлінні Коледжем; 2.1.2. беруть участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення освітнього процесу, призначення стипендій, організації дозвілля, оздоровлення, побуту та харчування; 2.1.3. проводять організаційні, просвітницькі, дослідницькі, спортивні, оздоровчі, культурно-мистецькі та інші заходи; 2.1.4. беруть участь у заходах (процесах) щодо забезпечення якості фахової передвищої освіти; 2.1.5. захищають права та інтереси здобувачів фахової передвищої освіти; 2.1.6. делегують своїх представників до робочих та дорадчо-консультативних органів; 2.1.7. ухвалюють акти, що регламентують їх організацію та діяльність; 2.1.8. беруть участь у вирішенні питань забезпечення належних побутових умов проживання студентів у гуртожитку та організації харчування; 2.1.9. розпоряджаються коштами органу студентського самоврядування та наданим їм майном відповідно до законодавства; при формуванні кошторису Коледжу надають обов’язкові до розгляду пропозиції щодо розвитку його матеріальної бази, у тому числі з питань, що стосуються навчання, побуту та відпочинку студентів; 2.1.10. вносять пропозиції щодо змісту освітньо-професійних програм; 2.1.11. мають право оголошувати акції протесту; 2.1.12. мають право об’єднуватися у регіональні та всеукраїнські організації, діяльність яких не має політичного або релігійного спрямування; 2.1.13. виконують інші функції, передбачені законодавством та положенням про студентське самоврядування. 2.2. За погодженням зі Студентською радою приймаються рішення про: 2.2.1. відрахування студентів та їх поновлення на навчання (крім випадків, передбачених пунктами 1-3, 7 частини першої статті 44 Закону про фахову передвищу освіту); 2.2.2. переведення осіб, які навчаються у Коледжі, з одного джерела фінансування на інше; 2.2.3. поселення осіб, які навчаються у Коледжі, до гуртожитку і виселення їх із гуртожитку; 2.2.4. діяльність гуртожитку для проживання осіб, які навчаються у Коледжі; 2.2.5. затвердження положення про організацію освітнього процесу.
Рішення з питань, передбачених цією частиною, може бути ухвалене без погодження, якщо протягом одного місяця після надходження відповідного подання орган студентського самоврядування не висловив своєї позиції.

ІІІ. Структура органів студентського самоврядування та порядок здійснення ними своєї діяльності.

3.1. Студентське самоврядування здійснюється на рівні коледжу, академічної групи та гуртожитку.
3.2. На всіх рівнях органи студентського самоврядування є виборними, їх формування проводиться шляхом прямого таємного голосування студентів терміном на один рік.
Студенти, обрані до складу органів студентського самоврядування, можуть бути усунені зі своїх посад за результатами загального таємного голосування студентів. Для ініціювання такого голосування потрібно зібрати підписи не менш як 10 відсотків студентів Коледжу.
З припиненням особою навчання у Коледжі припиняється її участь в студентському самоврядуванні у порядку, передбаченому даним Положенням.
3.3. Вищим органом студентського самоврядування Коледжу є Загальні збори студентів (далі – Збори), які: – затверджують Положення про студентське самоврядування Коледжу, повноваження та порядок обрання виконавчих та контрольно-ревізійних органів студентського самоврядування, порядок звітності та інформування студентів про поточну діяльність органів студентського самоврядування; – обирають голову та членів виконавчого органу студентського самоврядування, дають оцінку їхній діяльності; – формують студентську виборчу комісію з числа студентів Коледжу для організації та проведення виборів до органів студентського самоврядування; – заслуховують звіти виконавчого, робочих і контрольно-ревізійних органів студентського самоврядування, дають їм відповідну оцінку; – обирають представників студентів до Педагогічної ради Коледжу, Приймальної комісії, Стипендіальної комісії та на Загальні збори трудового колективу; – здійснюють інші повноваження, передбачені цим Положенням. 3.3.1. Загальні збори студентів проводяться не менше одного разу на рік. 3.3.2. Про дату, час, місце та порядок денний Загальних зборів оголошується не пізніше, ніж за 10 робочих днів до дати її проведення. 3.3.3. Загальні збори є правомірними за наявності не менше половини від загальної кількості студентів. 3.3.4. На Загальних зборах студентів можуть бути присутні представники адміністрації Коледжу без права на голосування. Представники адміністрації Коледжу можуть брати участь у обговоренні питань порядку денного Загальних зборів. 3.3.5. Рішення Загальних зборів приймаються шляхом прямого відкритого голосування абсолютною більшістю голосів. 3.3.6. Загальні збори студентів Коледжу обирають головуючого, секретаря та робочі органи Загальних зборів. 3.3.7. Протокол Загальних зборів студентів підписують головуючий та секретар Загальних зборів. 3.3.8. Рішення Загальних зборів студентів Фахового коледжу є обов’язковими для виконання органами студентського самоврядування коледжу. 3.3.9 Позачергові Збори скликаються на вимогу 10 відсотків студентів Коледжу або ініціюються Головою та членами СР Колледжу.
3.4. Студентська Рада є виконавчим органом студентського самоврядування Коледжу.
3.4.1. СР є колегіальним органом та формується на засадах представництва від усіх органів студентського самоврядування нижчих рівнів. Збори обирають склад СР (середній бал успішності кандидатур у склад СР повинен бути не менше 4,0 балів), до якої за посадою входять: голова СР; заступник голови СР, голова студентської ради гуртожитку, секретар СР, голови комісій СР.
3.4.2. Голову СР обирають терміном на один рік (середній бал успішності кандидатури на голову СР повинен бути не менше 4 балів).
3.4.3. Повноваження Голови СР:
– організовує роботу й несе відповідальність за ефективність діяльності СР;
– представляє інтереси студентської громади Коледжу;
– може брати участь в роботі Адміністративної ради, Педагогічної ради Коледжу, методичного об’єднання керівників груп, робочих органів та комісій Коледжу;
– делегує свої повноваження заступнику;
– забезпечує організацію проведення Зборів студентів;
– ініціює проведення позачергових Зборів студентів;
– має право отримувати необхідну інформацію від адміністрації Коледжу та органів студентського самоврядування для здійснення своєї діяльності;
– має інші права й обов’язки, передбачені Положенням про студентське самоврядування в Коледжі;
3.4.4. У випадку невиконання головою СР своїх повноважень він переобирається на вимогу 10 відсотків студентів Колледжу.
3.4.5. Секретар СР веде протоколи засідань, облік виконання рішень, відповідає за документообіг;
3.4.6. Голова та секретар СР відповідають за збереження документації СР.
3.4.7. При СР створюються комісії: навчально-наукова, захисту прав студентів, спортивно-оздоровча, соціально-побутова, культурно-просвітницька;
3.4.8. Засідання СР проводяться один раз на місяць і вважаються чинними, якщо на них присутні не менше двох третин від числа обраних до її складу членів. СР приймає рішення більшістю голосів;
3.4.9. Засідання СР веде голова СР або, за його дорученням, заступник. Хід засідання фіксується протоколом, який підписується головою (заступником) та секретарем;
3.4.10 Органи студентського самоврядування всіх рівнів підконтрольні та підзвітні Зборам студентів.
3.4.11 Рішення Зборів студентів та СР є обов’язковим до виконання органами студентського самоврядування груп, гуртожитку, а також окремими студентами.
3.4.12. Керівники органів студентського самоврядування та їх заступники не можуть перебувати на посаді більш як два строки.
3.5. Головною структурною одиницею студентського самоврядування Коледжу є академічна група, яка має свій орган управління, що складається зі старости, як голови органу управління та відповідального за навчальну роботу, відповідальних за наукову, культурно-просвітницьку, спортивно-оздоровчу, соціально-побутову, правозахисну роботу.
3.6. Голова студентської ради гуртожитку обирається всіма студентами,
що проживають у гуртожитку, простою більшістю голосів, прямим таємним голосуванням.
3.6.1. Голова студентської ради гуртожитку:
-організовує роботу і несе відповідальність за ефективність діяльності
студентської ради гуртожитку;
-самостійно призначає, звільняє свого заступника та старост поверхів із
числа мешканців гуртожитку;
-представляє інтереси мешканців гуртожитку;
-делегує свої повноваження заступнику;
-забезпечує організацію проведення засідань Студентської ради
гуртожитку;
-має право отримувати необхідну інформацію від адміністрації для здійснення своєї діяльності;
-має інші права та обов’язки, передбачені Положенням про студентське
самоврядування Коледжу та чинним законодавством.
3.6.2. У випадку дострокового складання своїх повноважень Головою
студентської ради гуртожитку його обов’язки виконує Заступник.
3.6.3. Відповідно до функціональних повноважень Заступник Голови
координує та спрямовує роботу старост поверхів, веде протоколи засідань,
облік виконання рішень та відповідає за документообіг.
Голова СР гуртожитку за погодженнням (шляхом прямого таємного
голосування) зборів студентів гуртожитку вносить пропозиції кандидатур студентів до складу СР гуртожитку.
3.6.4. Рада гуртожитку працює у тісній співпраці з СР Коледжу, комендантом гуртожитку, відповідальним за виховну роботу та вихователем гуртожитку.
3.6.5. Повноваження Ради:
– піклується про створення нормальних побутових умов;
– схвалює Правила внутрішнього розпорядку, слідкує та контролює виконання мешканцями правил внутрішнього розпорядку;
– організовує дозвілля студентів у гуртожитку;
– здійснює планування та проведення культурно-масових заходів в гуртожитку;
– забезпечує умови для підготовки до навчальних занять та відпочинку студентів тощо;
– організовує відповідну спортивно-масову роботу;
– проводить систематичний контроль за збереженням майна гуртожитку;
– бере участь в ремонтних роботах приміщень гуртожитку, благоустрою і озеленення території гуртожитку, спортивного майданчика тощо.
3.6.6. Рада звітує про свою роботу на загальних зборах мешканців гуртожитку, на засіданнях СР, Зборах Коледжу.

ІV. Порядок проведення виборів до органів студентського самоврядування.

1.1.Вибори представницьких та виконавчих органів студентського самоврядування здійснюються на основі Положенні про студентське самоврядування Коледжу
1.2.Відповідно до Положення вибори до представницьких та виконавчих органів студентського самоврядування організовує та проводить Студентська виборча комісія (далі – СВК).
1.3.Студентська виборча комісія призначає голову, секретаря.
1.4.Формою роботи СВК є засідання, яке скликається головою комісії, в разі його відсутності – секретарем комісії.
1.5.Засідання СВК є повноважним за умови присутності на ньому більше половини її складу.
1.6. Студенти, члени СВК мають право отримувати та поширювати інформацію, що стосується підготовки та проведення виборів представницьких та виконавчих органів студентського самоврядування.
1.7. Членам Студентської виборчої комісії забороняється вчиняти будь-які дії чи розголошувати відомості, які дають можливість встановити зміст волевиявлення конкретного студента-виборця.
1.8. Ніхто не має права втручатися в діяльність Студентської виборчої комісії.
1.9. 3 метою забезпечення публічності Студентська виборча комісія: забезпечує можливість для ознайомлення студентів зі списками, передвиборними програмами кандидатів на посаду голови Студентської ради, членів Студентської ради, відомостями про кандидатів; роз’яснює студентам порядок голосування, у тому числі порядок заповнення виборчих бюлетенів; оприлюднює підсумки голосування та результати відповідних виборів.
1.10.Усі рішення СВК оприлюднюються на офіційному веб-сайті Коледжу.
1.11.Рішення СВК, прийняте в межах її повноважень, є обов’язковим для виконання.
1.12.Заяви, скарги та інші документи, що надійшли до СВК, розглядаються протягом трьох днів з дня її надходження.
1.13.Акти і протоколи СВК складаються у випадках, передбачених проведенням виборів представницьких та виконавчих органів студентського самоврядування. Акт або протокол комісії підписується головою та секретарем СВК, підписи яких скріплюються печаткою.
1.14.Члену СВК забороняється агітувати «за» чи «проти» кандидатів на виборах.
1.15.Члени СВК не мають претендувати на виборчі посади представницьких та виконавчих органів студентського самоврядування Коледжу.
2. Участь студентів у виборах є добровільною. Кожен студент-виборець голосує на виборах особисто. Голосування за інших осіб чи передання виборцем права голосу будь-якій іншій особі забороняється.
3. Голосування на виборах є таємним. Контроль за змістом волевиявлення студентів-виборців, встановлення або розголошення змісту волевиявлення конкретного виборця будь-яким чином забороняється.
4. Суб’єктами виборчого процесу представницьких та виконавчих органів студентського самоврядування є студент-виборець, Студентська виборча комісія, що здійснює підготовку і проведення виборів; студенти, які бажають взяти участь у виборах всіх рівнів, спостерігачі, дільничні виборчі комісії.
5. Підготовка і проведення виборів, передбачених Правилами здійснюються публічно і відкрито.
6. Вимоги до кандидатів всіх рівнів затверджуються Студентською виборчою комісією.
7. Списки виборців
7.1. Для підготовки та проведення прямого таємного голосування представницьких та виконавчих органів студентського самоврядування СВК складає попередні списки студентів-виборців із зазначенням курсу.
7.2. Попередній список студентів-виборців виготовляється на паперовому носії в одному примірнику, кожний аркуш якого засвідчується підписом зав. відділенням, директора Коледжу і скріплюється печаткою.
7.3.СВК запрошує студентів (не пізніше ніж за 10 днів до початку проведення виборів) на вибори, форму запрошення схвалює на засіданні.
7.4.Студент-виборець має право ознайомитися з попереднім списком виборців у приміщенні для голосування та перевірити правильність внесених щодо нього відомостей.
8. Інформаційне забезпечення виборів
8.1. Інформація, що міститься в документах, поданих до СВК для реєстрації кандидатів, є відкритою. Інформація щодо зареєстрованих кандидатів може оприлюднюватися на офіційному веб-сайті Коледжу.
8.2.Інформаційне забезпечення виборів включає інформування виборців про адресу приміщення для голосування, дату та час голосування; процедуру голосування та спосіб заповнення виборчого бюлетеня.
9. Передвиборна агітація
9.1 .Передвиборна агітація може проводитися у таких формах: проведення зборів студентів (онлайн), дебатів, дискусій, «круглих столів» щодо положень передвиборних програм кандидатів на будь-які посади представницьких та виконавчих органів студентського самоврядування; оприлюднення в друкованих та інших засобах, в тому числі і соціальних мережах, передвиборчої агітації; розповсюдження листівок, плакатів тощо.
9.2.Передвиборна агітація розпочинається кандидатом наступного дня після дня прийняття СВК рішення про реєстрацію кандидата (кандидатів).
9.3. Передвиборна агітація напередодні дня голосування та в день голосування забороняється.
10. Офіційні спостерігачі
10.1. У виборчому процесі можуть брати участь офіційні спостерігачі від кандидатів на посади голови Студентської ради Коледжу, членів Студентської ради.
10.2. Офіційним спостерігачем може бути студент-виборець. Офіційним спостерігачем не може бути член СВК.
10.3. Повноваження студентів офіційних спостерігачів починаються з дня їх реєстрації у СВК.
10.4. СВК може достроково припинити його повноваження у разі встановлення фактів грубого або систематичного порушення ним Правил проведення виборів представницьких та виконавчих органів студентського самоврядування Коледжу (далі Правила).
11. Підготовка та проведення голосування
11.1.СВК забезпечує виготовлення та збереження виборчих бюлетенів, а також іншої виборчої документації.
11.2.Голосування проводиться у приміщенні, де обладнуються кабіни для таємного голосування та визначаються місця видачі виборчих бюлетенів і встановлення виборчих скриньок. Обладнання приміщення для голосування покладається на СВК
11.3.СВК звертається з клопотанням до адміністрації Коледжу з метою надання на певну дату та час приміщення для організації роботи та проведення голосування відповідно до вимог Правил, а також у наданні необхідної допомоги в облаштуванні.
11.4. Приміщення студентської виборчої дільниці мають відповідати вимогам Правил, а також встановленим вимогам щодо санітарних і технічних норм
11.5. Місця видачі виборчих бюлетенів, вхід і вихід з кабін для таємного голосування, виборчі скриньки мають бути у полі зору членів СВК та осіб, які відповідно до цих Правил мають право бути присутніми у приміщенні для голосування.
12. Зберігання виборчої та іншої документації
12.1.СВК зберігає виборчу документацію (протоколи СВК, бюлетені та ін.) у приміщенні Студентської ради.
12.2. Протоколи СВК про підрахунок голосів студентів-виборців, про підсумки голосування, виборчі бюлетені, списки виборців, акти, заяви, скарги про порушення вимог цих Правил під час проведення голосування і підрахунку голосів виборців, інші протоколи та рішення СВК зберігаються впродовж двох років з дня офіційного оголошення результатів відповідних виборів, після чого знищуються в установленому порядку.

V. Права й обов’язки адміністрації Коледжу щодо взаємодії з органами студентського самоврядування

5.1. Адміністрація Коледжу не має права втручатися в діяльність органів студентського самоврядування (крім питань, пов’язаних з безпекою учасників освітнього процесу, а також із використанням бюджетних коштів та майна закладу фахової передвищої освіти).
5. 2. Рішення органів студентського самоврядування, прийняті в межах їх компетенції та доведені до адміністрації, не потребують затвердження, схвалення чи введення в дію керівником, іншими органами управління Коледжу.
5.3. Директор Коледжу забезпечує належні умови для діяльності органів студентського самоврядування (надає приміщення, меблі, оргтехніку, забезпечує телефонним зв’язком, постійним доступом до Інтернету, відводить місця для встановлення інформаційних стендів тощо), про що укладається відповідна угода.

VІ. ДОДАТКОВІ ПОЛОЖЕННЯ

6.1. Дане Положення діє з дня його затвердження на загальних зборах студентів.
6.2. Зміни та доповнення до даного Положення вступають в силу після затвердження на загальних зборах студенів коледжу.